Allemansrätt vs egendomsskydd: info

Dubbla budskap

Allemansrätt vs egendomsskydd. Ska privata intressen väga tyngre än allmänhetens? Om tillgängligheten till Stockholms strandkant.

Allmänhetens rätt att vistas i naturen, oberoende av markägarens lagskydd, har sedan 1994 stöd i grundlagen. I regeringsformen 2 kap. 18 § står att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Men osäkerheten om vad rätten innebär är ofta stor, då lagstiftningen bara på ett övergripande sätt nämner allas tillgång till och ansvar för naturen. Åsikterna går isär när det gäller gränserna för allmänrättens utövning – vad är intrång och hur stora rättigheter har allmänheten?
Ibland åberopas sedvanan som vägledande när det gäller hur markägarens intressen ska vägas mot allmänhetens. Men sedvanan är ingen tillförlitlig bedömningsgrund och varierar i olika delar av landet och mellan olika grupper av människor. Prejudicerade domar kan också vara instruktiva för att komma närmare innebörden av allemansrätten, men det finns förhållandevis få för att utgöra ett betydande stöd. Här finns det alltså ett tolkningsutrymme i lagrummet om vad som ska prioriteras – privata intressen eller allmänhetens?

Att privata markägare ibland väljer att stängsla in eller på annat sätt otillgängliggöra sin mark för allmänheten är inte ovanligt. Inte minst gäller detta privata båtklubbar och marinor som helt eller delvis gör strandkanter oåtkomlig på platser runt om i Stockholm. Den juridiska grunden till detta kan diskuteras. Den mark som en markägare har laglig rätt att stängsla in omfattar, enligt en publikation från Naturvårdsverket (Allemansrätten. Vad säger lagen? Av Bertil Bengtsson, 2004), plantering, skadekänslig mark (tillexempel åkrar), eller om det rör sig om en bebyggd tomt. Inhägnadsrättigheter på en tomt avgörs av hur långt markägarens hemfridsintresse rimligen kan anses gå. Bostadshus ger större utbredningsmöjlighet medan ekonomibyggnader, båthus och badhus har betydligt mindre. Den rättsliga grund på vilken båtklubbarna stängslar in sig kan därför antas vara undantag, där Länsstyrelsen prioriterat båtklubbarnas inhägnadsönskemål över allmänhetens tillgång till rekreationsytor och naturområden.

Det finns skäl att ifrågasätta denna bedömning. Att låta privata intressen stå över de allmänna bör motiveras med tyngre argument, inte minst bör det kunna komma till stånd en lösning där fler intressen kan tillfredsställas. Det finns exempel där strandkanten är tillgänglig som promenadstråk och båtklubben istället har sin inhägnad en bit ovanför, istället för att hela strandåtkomsten försvinner. Även denna övertydliga rumsliga och demografiska prioritering är anmärkningsvärd, särskilt på platser i centrala lägen, men erkänner i alla fall den spatiala konflikten.

Projektidén handlar om att lyfta frågan om den strandkantsavspärrning som försiggår, som strider mot allemansrätten och allmänhetens tillgång till strandkanten, men som många privata båtklubbar trots allt tillåts ägna sig åt. Syftet är dels att väcka diskussion, dels sprida information om vad som faktiskt gäller i denna omstridda fråga. Därför går projektet ut på att sätta upp en informationsskylt på stängslet till en inhägnad zon. Platsen är Långhomlen, där Långholmens båtklubb spärrar av en påfallande lång strandsträcka väster om bron från Södermalm. Skylten redovisar det lagrum som projektet adresserar, allemansrätten mot egendomsskyddet, respektive paragraf samt straffpåföljd. Den återger Allemansrättens princip, olaga intrång samt skadegörelse, dvs de lagbrott som en gör sig skyldig till om en överträder privat mark som inte omfattas av principen. Bredvid placeras en stege som möjliggör överträdelse och intrång i det inhängande området. Förbipasserande kan själva informera sig om vad som gäller och göra ett självständigt avvägande. På så sätt blir betraktarna aktiva i sitt beslut och sin handling, och en del av aktionen om de själva väljer att klättra över stängslet. Meningen är att leka med de motsägelser som påträffas i lagen och låta dubbla budskap bli ett bärande koncept för expanderad tolkningsfrihet i projektet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s